เมษายน 2557

"จุดบริการประชาชน พล..7 ห้วงเทศกาลสงกรานต์ "
       12-16
เม.ย. 57 ห้วงเทศกาลสงกรานต์ พล.ร.7
จัดเจ้าหน้าที่ประจำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางตลอด
24 ชั่วโมงเป็นการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบก อ่านเพิ่มเติม>> 
"พิธีประดับยศ ร้อยตรี ให้กับกำลังพลนายทหารชั้นประทวน"
       
11 เม.ย.57 เวลา 1330 ผบ.พล.ร.7 เป็นประธานในพิธีประดับยศ ร้อยตรี ให้กับกำลังพลนายทหารชั้นประทวนที่ทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 9 นาย ณ ห้องพิธีการ บก.พล.ร.7
อ่านเพิ่มเติม>>
"มอบใบประกาศนียบัตรให้ทหารผลัดปลด ผลัดที่ 1/55"
       29
เม.ย. 57 ผบ.พล.ร.7 ได้กรุณามอบระกาศนียบัตร ให้กับกำลังพลพลทหารที่ปลดประจำการ ผลัดที่ 1/55 ณ ห้องพิธีการ บก.พล.ร.7 อ่านเพิ่มเติม>> 
 

 
มีนาคม 2557

"พล.อ.ไพบูลย์  คุ้มฉายา ผช.ผบ.ทบ.และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วย พล.ร.7"      
       18
มี.ค. 57 พล.ร.7 ให้การต้อนรับ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผช.ผบ.ทบ. และคณะ ตรวจงานด้านกำลังพล ณ บก.พล.ร.7 ได้เยี่ยมชมนิทรรศการหัตถกรรม แม่บ้าน พล.ร.7 และ นวัตกรรมของหน่วย ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติงานอื่นๆ ให้กับหน่วยอย่างดียิ่ง อ่านเพิ่มเติม>>

"ผบ.พล.ร.7 ให้การต้อนรับคณะ ทบ.อินเดียฯ"
  
27 มี.ค. 57 ผบ.พล.ร.7 ให้การต้อนรับ ทบ.อินเดียฯ โดย พล.ร.7 ได้กำหนดประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC) การฝึกผสม ทบ. ไทย-อินเดีย รหัส MAITREE 14 ห้วงวันที่ 25-27 มี.ค. 57 โดยได้ร่วมตรวจภูมิประเทศพื้นที่ฝึก ณ บก.พล.ร.7 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จว.ช.ม. และ บก.ร.7 พัน.5 อ.ปาย จว.ม.ส.
อ่านเพิ่มเติม
>>


   
  "ตรวจเยี่ยม กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
หน่วยเฉพาะกิจ"
           22 - 23 ..57 ผบ.พล.ร.7 และ ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การบปะ/เยี่ยมเยียนของหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 15 อ.บันนังสะตา จว.ยะลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต.
อ่านเพิ่มเติม>>
 

"จัดการประชุมข้อมูลระบบ PDX ให้กับเจ้าหน้าที่"

            20
ก.พ. 57 ฝกพ.พล.ร.7 จัดการประชุมข้อมูลระบบ PDX ให้กับเจ้าหน้าที่ หน่วยขึ้นตรง กองพลทหารราบที่ 7 ณ ห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อ่านเพิ่มเติม>>

"กิจกรรมการฝึกอบรม การจัดทำปุ๋ยอินทรีย์"  
          19 ก.พ. 57 ฝกร.พล.ร.7 จัดกิจกรรมการฝึกอบรม การจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนพฤติกรรมในการเผา และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาลัยเชียงใหม่จัดสถานที่จัดอบรม ณ โรงเรียนศรีเนห์รู บ้านขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
อ่านเพิ่มเติม>>
  "หน.คณะฯ พร้อมคณะทำงาน โครงการสร้างหลักประกัน"
         19 ก.พ. 57 พล.ต. สนทัต อินทรตั้ง หน.คณะฯ พร้อมคณะทำงาน โครงการสร้างหลักประกัน เดินทาง เพื่อตรวจเยี่ยมและรับทราบการดำเนินงานของหน่วยในพื้นที่ ทภ.3 โดยมี พ.อ. ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ เสธ พลร.7 ให้การต้อนรับคณะ
ณ บก.พล.ร.
อ่านเพิ่มเติม>>
" การป้องกันไฟป่า ในบริเวณโดยรอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์"
        
13 ก.. 2557 กองพลทหารราบที่ 7 และ
หน่วยทหาร ในพื้นที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
จัดกำลังพล และอุปกรณ์สนับสนุนสถานีควบคุม
ไฟป่าเชียงใหม่ เพื่อสำรวจพื้นที่จัดทำแนว
กันไฟ ให้มีสภาพความพร้อมในการป้องกันไฟป่า
ในบริเวณโดยรอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
อ่านเพิ่มเติม>>
"จัดอบรมเจ้าหน้าที่ ที่จัดทำเว็บไซต์ของหน่วย"  
        10-12 ก.พ.2557 กองพลทหารราบที่ 7 ได้เชิญวิทยากรจาก หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก เข้ามาเป็นวิทยากร เพื่ออบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ที่จัดทำเว็ปไซต์ของหน่วย   ณ
ห้องรับรอง
2   กองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ 7
อ่านเพิ่มเติม>>
 
"โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูง"  
        3 ก.พ.57 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7
 และคณะได้ตรวจเยี่ยม โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูง ตามพระราชดำริ ห้วยเมืองงาม อำเภอ แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติม>>

 

 
"กิจกรรมรณรงค์ รักษา บรรยากาศเชียงใหม่
ใสสะอาดปราศจากหมอกควัน
"
 

      31 ม.ค.57 พล.ร.7 จัด "กิจกรรมรณรงค์ รักษาบรรยากาเชียงใหม่ ใสสะอาดปราศจากหมอกควัน" รอบเขตพระตำหนักภูพิงค์ราชวิเวศน์ โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
อ่านเพิ่มเติม>>
"ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการจัดตั้ง พล.ร.7"  
     30 ม.ค.57 ผบ.พล.ร.7 ตรวจเยี่ยมการฝึกปรับพื้นฐาน นายทหารชั้นประทวนที่บรรจุใหม่ ของ พล.ร.7 ณ ร.7 พัน 5 ค่ายโสณบัณฑิต อ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน อ่านเพิ่มเติม>>
"ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการจัดตั้งพล.ร.๗"
     28 ม.ค.57 พล.ต.โชคดี เกตสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมความคืบหน้า โครงการจัดตั้ง
พล.ร.7 อ่านเพิ่มเติม>>
 
"คณะชุดตรวจจาก กองอนุศาสนาจารย์ จาก
 กองทัพบก"
 
    28 ม.ค.57  คณะชุดตรวจจาก กองอนุศาสนาจารย์
จากกองทัพบกได้เข้าตรวจกิจการ อศจ.พล.ร.7
 อ่านเพิ่มเติม>>  
“พิธีอัเชิญพระบรมรูป”
     26 ม.ค.57 พิธีอัเชิญพระบรมรูปสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช,สมเด็จพระเอกาทศรถและ
สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา ประดิษฐาน  
ณ คุ้มหลวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.อินทขิ อ.แม่แตง จว.เชียงใหม่
 อ่านเพิ่มเติม>>
"จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กที่มีความต้องการพิเศษ"
    
26 ม.ค.57 พล.ร.7 ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ อาคารยอดทัพ
โดยมีประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา
ทภ.
3
และคณะร่วมงาน
อ่านเพิ่มเติม>>
"ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่"
    
25 ม.ค.57 ผบ.พล.ร.7 ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ.นาศิริ อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่
โดยมี ผบ.ร
.
7 พัน.2 ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้
ได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่  
อ่านเพิ่มเติม
>>
"ตรวจเยี่ยมโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่"
    
25 ม.ค.57 ผบ.พล.ร.7 ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริดอยคำ บ.นามน ต.เมืองแหง อ.เมืองแหง
จว.เชียงใหม่ โดยมี ผบ.ร
.
7 พัน.2 ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน
ในพื้นที่
อ่านเพิ่มเติม
>>
"ตรวจเยี่ยมโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง"
     25 ม.ค.57 ผบ.พล.ร.7 ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ.เสาแดง อ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่
โดยมี ผบ.ร
.
7 พัน.5 ร่วมให้การต้อนรับพร้อมกันนี้
ได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่
 อ่านเพิ่มเติม
>>
"การสวนสนาม ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน
ต่อธงชัยเฉลิมพล"

     เนื่องในวันกองทัพไทย  ได้จัดพิธีการสำหรับกองพันทหารราบที่
2กรมทหารราบที่ 7 
อ่านเพิ่มเติม>>
"โครงการ วปอ.เพื่อสังคม"
 
    
โครงการ วปอ.เพื่อสังคม โดยคณะ นักศึกษา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น
2556
 วันที่
14.ค. 2557 ณ โรงเรียนบ้านทับเดื่อ|
 อ.แม่แตง จว.เชียงใหม่
อ่านเพิ่มเติม>>
"วันเด็กแห่งชาติ"
    
วันเด็กแห่งชาติ ณ กองพลทหารราบที่ 7
ค่ายสามกษัตริย์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
.เชียงใหม่ ในวันที่ 11 ม.ค.57 อ่านเพิ่มเติม>>
"การฝึก ณ อ่างแม่เย็น"
    
การฝึก ณ อ่างแม่เย็ กองพลทหารราบที่ 7
ค่ายสามกษัตริย์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม>>
"การสวนสนาม ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน"
     เนื่องในวันกองทัพไทย  ได้จัดพิธีการ สำหรับ
กองพันทหารราบที่
5กรมทหารราบที่ 7
อ่านเพิ่เติม>>
"หน่วยงานภายนอก สวัสดีปีใหม่"
อ่านเพิ่มเติม>>

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
     พล.ร.7 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนชัย ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช อ่านเพิ่มเติม>>
พิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
     วันที่ 3 ธ.ค.56 กองพลทหารราบที่ 7 ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน และจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ อาคารยอดทัพ อ่านเพิ่มเติม>>
การเดินทางไกลประจำเดือน
     วันที่ 29 พ.ย.56 พล.ร.7 ได้ทำการเดินทางไกลประจำเดือน โดยมีกำลังพลของ บก.พล.ร.7 และ ร้อย.บก.พล.ร.7 ณ พื้นที่ ค่ายสามกษัตริย์ อ.แม่ริม
จว.เชียงใหม่
อ่านเพิ่มเติม>>
ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน
โครงการพระราชดำริฯ
     ผอ.สปร.ทบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน โครงการพระราชดำริฯ ในพื้นที่ ทภ.3 และได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฏรในพื้นที่ เมื่อวันที่
26 พ.ย.56
อ่านเพิ่มเติม>>
พิธีมอบผ้าห่มกันหนาว
วันที่ 23-24 พ.ย.56 ผบ.พล.ร.7 ผอ.ศมพ. อ.อมก๋อย เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว ในกิจกรรมโครงการ "อุ่นไอรักจากมิตรมวลชน" อ่านเพิ่มเติม>>